ห้องสมุดดนตรีหลักสูตรการเรียนกีตาร์คลาสสิก BGS(LEVEL-1)


Fundamental Guitar Course

เริ่มต้นอ่านสัญลักษณ์ทางดนตรี โน้ตดนตรี เรียนรู้เกี่ยวกับ
-ลักษณะรูปร่างและค่าความยาวเสียงของตัวโน้ตดนตรีชนิดต่างๆ(การนับจังหวะดนตรี)
- เครื่องหมายกำหนดจังหวะ (Time Signature) และ บันไดเสียง (Key Signature)
- ตำแหน่งในการจัดวางเครื่องดนตรี รวมทั้งท่านั่งเล่นกีตาร์
- การวางตำแหน่งที่ถูกต้องของมือทั้งสองข้าง
- การดีดสายกีตาร์ในลักษณะต่างๆทั้ง Rest Stroke และ Free Stroke
- ทำความรู้จักกับคอร์ด(chord)ต่างๆ ว่าประกอบด้วยโน้ตเสียงใดบ้างและเรียนรู้วิธีการเล่นคอร์ดเบื้องต้น
- เรียนรู้บทเพลง Folk Song เบื้องต้นที่ใช้คอร์ดไม่ยากนัก (เล่นกีตาร์ประกอบการร้องเพลง)

สนใจติดต่อที่หมายเลข 08 -1640 - 4006
Fundamental Grade-1 Grade-2 Grade-3


บทเรียนพื้นฐานกีตาร์ (ฟรี Free Lesson)
เรียนรู้เกี่ยวกับโน้ตดนตรีใน Position ที่หนึ่งและสอง
- การดีดสายกีตาร์ (Rest stroke และ Free stroke)
- บันไดเสียง 1 octave ในคีย์
C major , A minor , G Major , E minor , F Major , D minor ,
D Major , A Major
- การนับค่าเสียงของโน้ตดนตรีในอัตราที่ซับซ้อนขึ้น
- เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่ใช้กำหนดความเร็วของบทเพลง
- การดีดคอร์ดที่เรียกว่า arpeggio
- แบบฝึกหัด การเคลื่อนไหวของมือซ้ายและขวา
- การเล่นโน้ตดนตรีในรูปแบบของ slur
- เรียนรู้บทเพลงที่เกี่ยวกับบันไดเสียงต่างๆที่เรียนใน Grade นี้
สนใจติดต่อที่หมายเลข 08 -1640 - 4006
Fundamental Grade-1 Grade-2 Grade-3

 เรียนรู้เกี่ยวกับโน้ตดนตรีใน Position ต่างๆ
- บันไดเสียง 2 Octaves
C major , A minor , G Major , E minor , F Major , D minor ,
D Major , A Major , E Major
- การดีดคอร์ดแบบ arpeggio
ที่พัฒนาขึ้นจากเกรดที่ผ่านมา
- โน้ตในลักษณะที่เรียกว่า คู่เสียง (interval)
- เรียนรู้โน้ตดนตรีในposition ที่ 1 - 12
- การนับค่าเสียงของโน้ตดนตรีในอัตราที่ซับซ้อนขึ้น
-เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่ใช้กำหนดความหนัก-เบา(dynamic)ของบทเพลง
- แบบฝึกหัด การเคลื่อนไหวของมือซ้ายและขวาที่พัฒนาขึ้นจากเกรดที่ผ่านมา
- การเล่นโน้ตดนตรีในรูปแบบของ slur ที่พัฒนาขึ้นจากเกรดที่ผ่านมา
- การเล่นโน้ตดนตรีในรูปแบบของ harmonic

- เรียนรู้บทเพลงที่เกี่ยวกับบันไดเสียงต่างๆที่เรียนใน Grade นี้

สนใจติดต่อที่หมายเลข 08 -1640 - 4006

Fundamental Grade-1 Grade-2 Grade-3เรียนรู้เกี่ยวกับโน้ตดนตรีใน Position ต่างๆ
- บันไดเสียง 2 octaves ในลักษณะการวางนิ้วมือซ้ายที่เรียกว่า Pattern
ซึ่งสามารถเลื่อนตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนบันไดเสียงได้ โดยอาศัยรูปแบบจากบันไดเสียงต่อไปนี้
Major Scale : C major, F major, G major
Minor Scale :
- การตั้งลดสายที่หก เป็นโน้ตตัวเร (D)
- การดีดคอร์ดแบบ arpeggio
ที่พัฒนาขึ้นจากเกรดที่ผ่านมา
- โน้ตในลักษณะที่เรียกว่า คู่เสียง (interval)
- การนับค่าเสียงของโน้ตดนตรีในอัตราที่ซับซ้อนขึ้น
- เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่ใช้บอกลักษณะของบทเพลง
- แบบฝึกหัด การเคลื่อนไหวของมือซ้ายและขวาที่พัฒนาขึ้นจากเกรดที่ผ่านมา
- การเล่นโน้ตดนตรีในรูปแบบของ slur ที่พัฒนาขึ้นจากเกรดที่ผ่านมา
- การเล่นโน้ตดนตรีในรูปแบบของ octave harmonic

- เรียนรู้บทเพลงที่เกี่ยวกับบันไดเสียงต่างๆที่เรียนใน Grade นี้


สนใจติดต่อที่หมายเลข 08 -1640 - 4006
Fundamental Grade-1 Grade-2 Grade-3

<< Previous

THAI HOME